This forum uses cookies
This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

MyBB Việt NamCurrent Project: Mybb 1.8.36 Vietnamese Language Pack. If you are interested in helping with this project, please email hello@mybb.vn
Dự Án Tiếp Theo: Hoàn thành phiên bản thông dịch tiếng Việt cho MyBB 1.8.36. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x


Diễn đàn 'Nguồn MyBB'
Phiên Bản Phát Hành
Các phiên bản phát hành mới sẽ được cập nhật tại đây. Diễn đàn này chủ yếu là để hỗ trợ Tiếng Việt cho các vấn đề liên quan đến mọi bản phát hành của Mybb
JLP423
MyBB 1.8.37 Released — Se...
10-11-2023, 10:25 PM bởi JLP423
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
JLP423
MyBB 1.8.37 Released — Se...
10-11-2023, 10:25 PM bởi JLP423
Hỗ Trợ Cài Đặt Và Nâng Cấp
Nơi hỗ trợ chung về việc cài đặt MyBB hoặc nâng cấp phiên bản mới của MyBB
JLP423
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
JLP423
Hỗ Trợ Bảo Mật
Đây là nơi trợ giúp về khía cạnh bảo mật cho diễn đàn. Khu vực này không phải lúc nào cũng sẽ có người am hiểu về vấn đề bảo mật, nên hy vọng bạn chịu khó thông cảm và chờ đợi nếu như câu hỏi của bạn không được trả lời liền.
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào
Hỗ Trợ Hợp Nhất Diễn Đàn
Nếu bạn có câu hỏi về việc hợp nhất từ một phần mềm diễn đàn khác qua phần mềm diễn đàn Mybb thì bạn có thể hỏi tại đây
Chưa có bài viết nào
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Chưa có bài viết nào


Đang xem chuyên mục:
1 Khách