Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.
Tên Cookie Miêu tả về Cookie Đặt khi đăng nhập Đặt khi làm khách
sid ID của lượt dùng của bạn
mybbuser ID người dùng and và chìa khóa đăng nhập, được sử dụng để duy trì trạng thái đăng nhập của bạn.
mybb[lastvisit] Lần tham quan diễn đàn cuối của bạn
mybb[lastactive] Lần hoạt động cuối trên diễn đàn của bạn
mybb[threadread] Những chủ đề bạn đã đọc
mybb[forumread] Những chuyên mục bạn đánh dấu đã đọc
mybb[readallforums] Liệu bạn đã đánh dấu đã đọc hết diễn đàn
mybb[announcements] Những thông báo bạn đã xem
mybb[referrer] Sử dụng ID của người đã giới thiệu bạn trong lúc bạn đang kí
forumpass Mật khẩu của những chuyên mục cần mật khẩu.
mybblang Ngôn ngữ bạn đã chọn.
mybbtheme Giao diện diễn đàn bạn đã chọn.
collapsed Chuyên mục nào bạn đã thu gọn trên trang chủ của diễn đàn.
coppauser Liệu bạn có phải là người dùng COPPA khi đăng ký hay không.
coppadob Ngày sinh nếu bạn là người dùng của COPPA.
loginattempts Số lần bạn đăng nhập không thành công.
failedlogin Khi bạn đăng nhập không thành công.
fcollapse Bạn đã thu gọn những tài liệu trợ giúp nào
multiquote Những bài viết bạn chọn để trích dẫn hàng hoạt.
pollvotes Theo dõi phiếu bầu.
mybbratethread Chủ đề bạn đã đánh giá, để tránh tình trạng bạn đánh giá một chủ đề 2 lần.
mybb[allow_cookies] Ghi nhớ rằng liệu bạn có cho phép sử dụng cookie hay không. Lưu ý: cookie này nghĩa là bất kể lựa chọn của bạn là gì, để tránh việc bạn bị hỏi lại mỗi lần truy cập.