Diễn đàn này sử dụng cookies
MyBB sử dụng cookies để lưu lại thông tin đăng nhập nếu bạn là thành viên, hoặc lần truy cập gần đây nhất nếu không phải là thành viên. Cookies là một tài liệu nhỏ chứa trong máy của bạn, cookies tạo bởi diễn đàn chỉ có thể sử dụng bởi diễn đàn và không có yêu cầu về bảo mật. Cookies trên diễn đàn có thể cho biết chủ đề nào bạn đã đọc và lần đọc cuối cùng của bạn. Xin hãy xác nhận là bạn chấp nhận hay từ chối thông tin của những cookies này.

Một cookie sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn bất kể lựa chọn nào để ngăn bạn bị hỏi lại câu hỏi này. Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết ở dưới diễn đàn.

MyBB Việt Nam


 

Latest MyBB Release: MyBB 1.8.37 Released — Security & Maintenance Release (November 4, 2023) x

Current Project: Mybb.vn own responsive theme. I'f you're interested in helping out, please contact hello@mybb.vn
Dự Án Hiện Tại: Theme responsive riêng cho Mybb.VN. Nếu bạn muốn giúp cho dự án này, xin hãy liên lạc hello@mybb.vn x


Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Plugin - 1.8] Thank You MyBB System 2.6.x - Plugin Thanks.
#1
0
1. Tên Plugin:
Thank You MyBB System 2.6.x

2. Chi tiết:
 

1.- Thanks Counter for every post.
2.- Reputation System integration or not or rep and MyAlerts bridge if MyAlerts is present.
3.- AJAX technology performed.
4.- [hide] Tag to add MyCode to hide contents until thanks every post (you can set your own tag, by default use hide).
5.-ModalBox list to show who thanked the post and list the latest 10 max in new window with option to see all thanks in new page.
6.- Templates to edit at your own and styleshet for an entire customization.
7.- List of thanks gived and received linked on postbit templates to show on all posts if you enable this feature.
8.- Usergroups who can see hidden content without reply, to review purposes and security.
9.- Usergroups who can´t see hidden content as guest, banned, until activation by default, but you can put at your own.
10.- Thanks button and al plugin styled with CSS.
11.- Multilang available to use this mod.
12.- Apply on all forums, because all users ever have the same problem of config mistake, but now all forums was taken.
13.- Total ammount of thanks per day by usergroup taken a task to run every day to set all counters to 0. (This can be enabled or disabled if you widh in this new version)
14.- Optimized server loads to do more usefull.
15.- Enabled cache to load or won't options to do more flexible and won't change nothing if you customize all plugin and decide to deactivate and activate again.
16.- Backup when you uninstall plugin if you wish to use all data after.
17.- Added more code options and fix all encountered bugs founded till now.
18.- Visual efects and more have changed to do more compatible with MyBB 1.8.x series it's recomended to use the latest one, tested on 1.8.3 version and programed in this, so maybe on lesser versions can not work fine, but only update MyBB and have to work.
19.- You can use hide tag or a customized tag to hide contents until thanks on every post. (This option was available since the first system for 1.6.x series but now this works on new 1.8.x series too).
20.- Add a button for sceditor to use with this system if you wish to use hide until thanks feature.
21.- Only works fine with 1.8.4 versions (since 2.5.2 version). Maybe some changes have to been made manually on your lesser 1.8.x versions Big Grin.
22.- Works fine on 1.8.6 till latest 2.5.4 versión. And now you can update without lose any data. (Only upload new files run uninstall and then run install again, that´s all, all fields and new data records will be created and mod have to work in all senses).

NOTE: Use only this system on 1.8.x versions with themes for this release, if you have a lesser version 1.6.x use the system to that version, that's all folks!!!

Read post instructions to make ir works and no problem issues to experiment or confusions. To update or anything only uninstall and install again, all work are maded and no loose data. (After this proccess run rebuild task on maintenance and that was all). If you convert from another system to this, only install this mod and then run converter.php on forum root once, then when all was finished remove that file and run rebuild task.


Tạm dịch: 
 

1.- Cảm ơn cho mỗi bài viết.
2.- Hệ thống danh tiếng có tích hợp hay không hoặc có đại diện và cầu nối MyAlerts nếu có MyAlerts.
3.- Công nghệ AJAX.
4.- [ẩn] Tag để thêm MyCode để ẩn nội dung cho đến khi cảm ơn mỗi bài đăng (bạn có thể đặt thẻ riêng, mặc định sử dụng ẩn).
5.-ModalBox danh sách để hiển thị ai đã cảm ơn bài đăng và liệt kê 10 bài đăng tối đa mới nhất trong cửa sổ mới với tùy chọn xem tất cả lời cảm ơn trong trang mới.
6.- Các mẫu để bạn tự chỉnh sửa và biểu định kiểu cho toàn bộ tùy chỉnh.
7.- Danh sách lời cảm ơn đã gửi và nhận được liên kết trên các mẫu postbit để hiển thị trên tất cả các bài đăng nếu bạn bật tính năng này.
8.- Nhóm người dùng có thể xem nội dung ẩn mà không cần trả lời, để xem xét mục đích và bảo mật.
9.- Nhóm người dùng không thể xem nội dung ẩn với tư cách khách, bị cấm, cho đến khi kích hoạt theo mặc định, nhưng bạn có thể đặt nội dung của riêng mình.
10.- Nút cảm ơn và plugin được tạo kiểu bằng CSS.
11.- Multilang có sẵn để sử dụng mod này.
12.- Áp dụng trên tất cả các diễn đàn, vì tất cả người dùng đều từng gặp vấn đề lỗi config, nhưng hiện tại tất cả các diễn đàn đã bị chiếm.
13.- Tổng số tiền cảm ơn mỗi ngày bởi nhóm người dùng đã thực hiện một nhiệm vụ chạy hàng ngày để đặt tất cả các bộ đếm về 0. (Điều này có thể được bật hoặc tắt nếu bạn mở trong phiên bản mới này)
14.- Tối ưu hóa tải máy chủ để làm nhiều việc hữu ích hơn .
15.- Kích hoạt bộ đệm để tải hoặc sẽ không có tùy chọn linh hoạt hơn và sẽ không thay đổi gì nếu bạn tùy chỉnh tất cả plugin và quyết định tắt và kích hoạt lại.
16.- Sao lưu khi bạn gỡ cài đặt plugin nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ dữ liệu sau đó.
17.- Đã thêm nhiều tùy chọn mã hơn và sửa tất cả các lỗi gặp phải cho đến nay.
18.- Hiệu ứng hình ảnh và nhiều thứ khác đã thay đổi để tương thích hơn với dòng MyBB 1.8.x, bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất, đã thử nghiệm trên phiên bản 1.8.3 và được lập trình trong phiên bản này, vì vậy có thể trên các phiên bản thấp hơn không thể hoạt động tốt mà chỉ cập nhật MyBB và phải làm việc.
19.- Bạn có thể sử dụng thẻ ẩn hoặc thẻ tùy chỉnh để ẩn nội dung cho đến khi cảm ơn trên mỗi bài đăng. (Tùy chọn này đã có sẵn kể từ hệ thống đầu tiên dành cho dòng 1.6.x nhưng giờ đây tùy chọn này cũng hoạt động trên dòng 1.8.x mới).
20.- Thêm nút để sceditor sử dụng với hệ thống này nếu bạn muốn sử dụng tính năng ẩn cho đến khi cảm ơn.
21.- Chỉ hoạt động tốt với phiên bản 1.8.4 (kể từ phiên bản 2.5.2). Có thể một số thay đổi phải được thực hiện thủ công trên các phiên bản 1.8.x nhỏ hơn của bạn Nụ cười toe toét.
22.- Hoạt động tốt trên phiên bản 1.8.6 cho đến phiên bản 2.5.4 mới nhất. Và bây giờ bạn có thể cập nhật mà không mất bất kỳ dữ liệu nào. (Chỉ tải lên các tệp mới chạy gỡ cài đặt và sau đó chạy cài đặt lại, chỉ vậy thôi, tất cả các trường và bản ghi dữ liệu mới sẽ được tạo và mod phải hoạt động theo mọi nghĩa).


Bản dịch được thực hiện bằng google translate.


3. Cách cài đặt:

Giải nén file, upload thư mục Thanks lên thư mục gốc của Mybb.
Vào Cpanel/Plugins/active.
Bạn có thể cấu hình lại 1 chút theo nội dung mình trích dẫn phía trên.

4. Link tải Plugin:
Click VÀO ĐÂY để tải, hoặc trong tệp đính kèm.

5. Demo:

https://mybb.vn Grinning-cat


Tập tin đính kèm
.zip   tk.zip (Kích thước: 77.97 KB / Tải về: 0)
.php   thx.lang.php (Kích thước: 7.5 KB / Tải về: 0)
Trả lời

#2
0
Đã add thêm file tiếng Việt cho plugin này Smiling-face
Trả lờiĐi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề:
1 Khách